نرم افزار حضور و غیاب MD-Time4 نسخه 10.2

ورود به سامانه حضور و غیاب دانشگاه صعنتی بیرجند